این خبر طی جلسه ای با تشکل های صنفی و کارفرمایی بین حرفه ای و سازمان های حرفه ای هتل و پذیرایی با حضور وزیر کار و نماینده وزیر برای شرکت های کوچک و متوسط ​​اعلام شد.

با تأسیسفعالیت جزئی به دنبال تعطیلی مشاغل در استفاده از اقدامات بهداشتی ، کارمندان مرخصی استحقاقی می گیرند و / یا قادر به مرخصی استحقاقی که قبلاً گرفته شده نیستند. بنابراین آنها روزهای CP را جمع می کنند. بسیاری از کارفرمایان نگران این وضعیت هستند که می تواند عواقب جدی داشته باشد زیرا جریان نقدی آنها در حال حاضر کم است. با این کمک ، دولت به کارمندان اجازه می دهد تا بخشی از مرخصی خود را پرداخت کنند بدون اینکه شرکت ها بار آن را بر دوش بکشند.

بنابراین، دولت تصمیم گرفته است تا کمک های یکباره ای را برای بخش های بسیار آسیب دیده ایجاد کند، بخش هایی که به طور خاص برای بخش بزرگی از سال 2020 تعطیل شده اند.

پوشش مرخصی استحقاقی: دو معیار صلاحیت

دولت باید از 10 روز مرخصی استحقاقی حمایت کند. دو معیار امکان واجد شرایط بودن برای این کمک اقتصادی جدید را فراهم می کند

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  تکنیک ها و میراث