اطلاعاتی که باید به کارمندان داده شود: ارسال پست همیشه اجباری نیست

اندازه شرکت شما هر اندازه باشد ، اطلاعات خاصی باید در محل کار شما نمایش داده شود.

این شامل:

جزئیات تماس خاص: بازرسی کار ، پزشک کار و غیره ؛ قوانین ایمنی: روشهای دستیابی و مشاوره به سند ارزیابی خطر واحد ، به عنوان مثال ممنوعیت استعمال دخانیات ؛ یا قوانین عمومی قانون کار: به عنوان مثال ساعات کار جمعی.

در برخی موارد ، اما نه در همه موارد ، صفحه نمایش اجباری را می توان با هر اطلاعاتی جایگزین کرد. به عنوان مثال ، در مورد ترتیب عزیمت در مرخصی استحقاقی ، برخی از متون حقوقی ، یا حتی عنوان کنوانسیون ها و توافق نامه های قابل اجرا در این مورد وجود دارد.

بسته به نیروی کار شما ، اطلاعات اضافی باید مانند محل مشاوره لیست اعضای CSE (از 11 کارمند) نمایش داده شود یا به هر روشی مانند اطلاعات تماس نماینده آزار و اذیت جنسی و غیره منتشر شود.

Editions Tissot برای اینکه مرتکب اشتباه نشوید ، این اطلاعات مختلف را برای شما خلاصه کرده و گزینه "انتخاب اجباری خود را از ...

 

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  پرداخت پاداش ماکرون تا 31 دسامبر سال 2020 باز است؟