موافقت نامه های جمعی: قاضی صادرکننده ابطال می تواند تصمیم بگیرد اثرات آن را به مرور تعدیل کند

از زمان احکام ماکرون، به‌ویژه فرمان شماره 2017-1385 مورخ 22 شهریور 2017 در مورد تقویت قراردادهای دسته جمعی، زمانی که قاضی قرارداد جمعی را لغو می‌کند، امکان تعدیل آثار این بی‌طلان را در طول زمان دارد. هدف این سیستم: تضمین قراردادهای دسته جمعی، از طریق محدود کردن پیامدهای منفی که لغو عطف به ماسبق می تواند به همراه داشته باشد.

برای اولین بار، به مناسبت اختلافی که مربوط به قرارداد جمعی برای انتشار فونوگرافیک بود، دادگاه تجدید نظر به بررسی این موضوع هدایت شد. این که در 30 ژوئن 2008 به امضا رسید، با فرمان 20 مارس 2009 به کل بخش تعمیم یافت. چندین اتحادیه درخواست لغو برخی از مواد پیوست شماره 3 خود را در رابطه با شرایط استخدامی، حق الزحمه و ضمانت های اجتماعی حقوق و دستمزد داده اند. مجریان

اولین قضات لغو مقالات دعوی را اعلام کرده بودند. با این حال، آنها تصمیم گرفته بودند که اثرات این لغو را به 9 ماه یعنی به اول اکتبر 1 موکول کنند. برای داوران، هدف این بود که یک بازه زمانی معقول برای شرکای اجتماعی بگذارند تا بر سر توافق جدید...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  زندگی در فرانسه - A1