هدایا و کوپن های 2020: شرایط لازم برای بهره مندی از معافیت

هدیه و کوپن نباید اجباری باشد

برای بهره مندی از معافیت اجتماعی ، هدایایی که به کارمندان شما تعلق می گیرد باید واقعاً توسط شما ارائه شود.

به عبارت دیگر ، این نباید تعهدی باشد که شما به عنوان مثال ، از طریق خود انجام دهید قرارداد جمعی، مفاد قرارداد کار یا کاربرد.

تخصیص هدایا و بن ها نباید تبعیض آمیز باشد

شما می توانید تصمیم بگیرید که فقط به یک کارمند هدیه بدهید که مربوط به جشن گرفتن یک رویداد خاص است که مربوط به این کارمند است (ازدواج ، تولد و غیره).

در بقیه اوقات ، هدایایی که می دهید باید به همه کارمندان یا به یک دسته از کارمندان نسبت داده شود.

مراقب باشید ، اگر به دلایلی که ذهنی قلمداد می شود (سن ، اصل ، جنسیت ، عضویت در اتحادیه ، شرکت در اعتصاب و غیره) کارمندی را از هدیه یا کوپن محروم کنید ، تبعیض وجود دارد.

اگر برای تحریم غیرمستقیم یک کارمند (تعداد زیادی مرخصی مریض ، تأخیرهای مکرر و غیره) کار را انجام دهید ، همین امر اعمال می شود.

هدایا و کوپن های اعطایی نباید بیش از حد مجاز باشد

نیست

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  چرا برنامه Too Good To Go را اتخاذ کنید؟