• برای دوره های FUN ثبت نام کنید
  • یک کلاس بردار
  • تمرینات را در یک دوره کامل کنید
  • گواهی یا گواهینامه دریافت کنید

توضیحات:

آیا پلتفرم FUN را می شناسید؟

FUN-MOOC یک پلت فرم دوره آنلاین یا MOOC (دوره های آنلاین آزاد گسترده: دوره آنلاین رایگان برای همه است). این دوره به شما اجازه می دهد تا یک پلتفرم آموزش الکترونیکی را تحت Open edX کشف و کنترل کنید. سپس این به شما بستگی دارد که MOOC های مؤسسات آموزش عالی فرانسه و شرکای ما را برای کشف یا تقویت مهارت های خود در موضوعات مختلف بررسی کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  تقویت کار از راه دور: خطر واقعی کارفرمایان چیست؟