آیا کارفرما در صورت عدم اطلاع کافی از عدم حضور خود ، می تواند حق بیمه پیش بینی شده در قرارداد جمعی را کاهش دهد؟

هنگامی که قرارداد جمعی پاداش های خاصی را پیش بینی می کند، ممکن است تعیین دقیق شرایط و ضوابط برای تخصیص آنها به کارفرما واگذار شود. در این زمینه آیا کارفرما می تواند تصمیم بگیرد که یکی از معیارهای اعطای پاداش با حداقل مهلت اخطار برای کارمند در صورت غیبت مطابقت داشته باشد؟

قراردادهای جمعی: پاداش عملکرد فردی که تحت شرایط پرداخت می شود

یک کارمند که در یک شرکت امنیتی به عنوان عامل عملیات امنیتی فرودگاه کار می کرد، پرودهومس را تصرف کرده بود.

در میان خواسته های او، کارمند درخواست پرداخت حقوق معوقه تحت الف بود نخست برنامه عملکرد فردی (PPI) که توسط قرارداد جمعی قابل اجرا ارائه شده است. این بود توافق نامه جمعی برای شرکت های پیشگیری و امنیت، که نشان می دهد (ماده 3-06 پیوست هشتم):

« پاداش عملکرد فردی به طور متوسط ​​نیم ماه از حقوق پایه ناخالص در سال برای یک کارمند با عملکرد رضایت بخش و در حال حاضر برای 1 سال کامل پرداخت می شود. انتساب آن بر اساس ضوابط اجباری تعیین شده توسط هر شرکت قبل از شروع هر سال انجام می شود. این معیارها ممکن است به طور خاص عبارتند از: حضور، وقت شناسی، نتایج تست های داخلی شرکت، نتایج تست های خدمات رسمی، روابط مشتری و مسافر، نگرش در ایستگاه و ارائه لباس (...)

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  علوم باز