چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

با "تصویر موقعیت مشترک" - یک گزارش فرانسوی و آلمانی در مورد تهدید سایبری مشترک در هر دو طرف راین - ANSSI و BSI یک نمای کلی از تهدید رو به رشد باج‌افزار ارائه می‌دهند و آگاهی از خطرات و چالش‌های ناشی از آنها را افزایش می‌دهند. برای شرکت ها و موسسات

READ  روزهای تعطیل و استراحت: امکان تحمیل و تغییر تاریخ آنها تا 30 ژوئن 2021