با "تصویر موقعیت مشترک" - یک گزارش فرانسوی و آلمانی در مورد تهدید سایبری مشترک در هر دو طرف راین - ANSSI و BSI یک نمای کلی از تهدید رو به رشد باج‌افزار ارائه می‌دهند و آگاهی از خطرات و چالش‌های ناشی از آنها را افزایش می‌دهند. برای شرکت ها و موسسات

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  Dropshipping: محصولات برنده خود را به راحتی پیدا کنید