ریاضیات در همه جا وجود دارد، اساس بسیاری از دانش های علمی و فنی است و به همه مهندسان زبان مشترک می دهد. هدف این MOOC بررسی مفاهیم اساسی لازم برای شروع مطالعات مهندسی است.

قالب

این MOOC در 4 بخش ساختار یافته است: ابزارهای اساسی محاسبه جبری و هندسه، مطالعه توابع معمول، ادغام توابع معمول و معادلات دیفرانسیل خطی و مقدمه ای بر جبر خطی. هر یک از این قسمت ها به مدت سه یا چهار هفته درمان می شوند. هر هفته پنج یا شش سکانس دارد. هر سکانس از یک یا دو ویدیو تشکیل شده است که…

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  Word 2016 VBA Training: The Complete Guide