ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស OpenClassrooms ដោយឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង

ប្រសិនបើអ្នកមានបទពិសោធន៍ការងារយូរ អ្នកប្រហែលជាបានទទួលសន្លឹកបៀររបស់អ្នកក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា។ ពីមុនមិនមានទម្រង់ជាកាតព្វកិច្ចទេ ហើយប្រព័ន្ធទូទាត់នីមួយៗមានទម្រង់ផ្ទាល់ខ្លួន។

ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលប្រាក់ខែដំបូងរបស់អ្នកនាពេលថ្មីៗនេះ អ្នកប្រហែលជាមានការខកចិត្ត។

អ្នកបានផ្តោតលើផ្នែកសំខាន់បំផុត។ នោះមានន័យថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់អ្នកនៅចុងខែ។

ប៉ុន្តែតើចំនួននេះមកពីណា តើវាត្រូវបានគណនាដោយរបៀបណា ហើយតើអ្នកអាចប្រាកដថាវាត្រឹមត្រូវដោយរបៀបណា? ហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀត តើព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងសន្លឹកបៀរមានន័យយ៉ាងណា?

វគ្គសិក្សានេះគឺជាការណែនាំជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់ផ្តើមក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រាក់ខែ។ ដូច្នេះវាសមហេតុផលដែលថាយើងពិនិត្យមើលបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍ 'ប្រពៃណី' ជាដំបូង ហើយពិភាក្សាអំពីបំណែកនៃព័ត៌មានផ្សេងៗ ដែលគួរ ឬអាចជាផ្នែកនៃប័ណ្ណប្រាក់បៀវត្សរ៍ ហើយហេតុអ្វីបានជាព័ត៌មានទាំងនេះ បើមាន ត្រូវតែជាផ្នែកនៃសន្លឹកបៀរ។ យើង​ក៏​នឹង​មើល​ផង​ដែរ​ថា​តើ​ព័ត៌មាន​មក​ពី​ណា និង​របៀប​រក​វា​។

បន្ទាប់មក នៅក្នុងផ្នែកទីពីរនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល យើងនឹងផ្តោតលើសន្លឹកបៀរសាមញ្ញ ដែលបានក្លាយជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2018។ ដូច្នេះអ្នកនឹងអាចអានបានយ៉ាងពិតប្រាកដរវាងបន្ទាត់ និងងាយយល់នូវធាតុទាំងអស់នៃសន្លឹកមួយ។ បង់បន្ទាប់ពីការបណ្តុះបណ្តាលនេះ។

បន្តការបណ្តុះបណ្តាលនៅកន្លែងដើម →

អាន  ស្វែងយល់ពីភាពលំអៀងនៃការយល់ដឹង