Oui, një raport hartohet nga tutori në lidhje me përfituesin.
Ky bilanc duhet të lejojë të përcaktojë nëse është e nevojshme sigurimi i objekteve të reja apo mobilizimi i një pajisjeje tjetër PDP për shembull.

Ajo kujton/sqaron modalitetet praktike të gjykimit të mbikëqyrur (objektivat, data e fillimit dhe data e përfundimit, organizimi i orarit të punës, nëse prova e mbikëqyrur është kryer në pozicionin fillestar apo në një pozicion tjetër, sektori i veprimtarisë në fjalë, emri i tutorit në kompani dhe pozicioni i tij, detyrat të kryera gjatë periudhës dhe vëzhgimet, faktorët që lehtësojnë kthimin në punë dhe faktorët që e kufizojnë atë, nevojat për përshtatje: teknike, organizative, njerëzore, stërvitore apo të tjera).

Raporti i dërgohet mjekut të punës së punëdhënësit, shërbimit social të sigurimeve shëndetësore dhe organizatës së specializuar të punësimit, përgjegjëse për mbështetjen dhe mbajtjen e personave me aftësi të kufizuara në punë, si Cap emploi, nëse ka.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Drejtoni audiencën tuaj në profesionet dixhitale