Teknikat zënë një vend në rritje në shoqëritë tona, por megjithatë ato mbeten kryesisht të panjohura. Me teknika kuptojmë objektet (veglat, instrumentet, pajisjet e ndryshme, makineritë), proceset dhe praktikat (artizanale, industriale).

Ky MOOC synon të ofrojë mjete për të kuptuar se si prodhohen këto teknika në kontekstin e tyre politik, ekonomik, social, estetik dhe se si ato gjithashtu konfigurojnë hapësirat dhe shoqëritë, domethënë shtëpitë, qytetet, peizazhet dhe mjedisin njerëzor në të cilin ato përshtaten.
MOOC synon gjithashtu të ofrojë njohuri teorike dhe praktike për t'i identifikuar, ruajtur, ruajtur dhe përmirësuar ato, domethënë të punojë drejt trashëgimisë së tyre.

Çdo javë, mësuesit do të fillojnë me përcaktimin e fushave të studimit, ata do t'ju shpjegojnë konceptet kryesore, do t'ju japin një pasqyrë të qasjeve të ndryshme të zhvilluara deri më sot dhe në fund do t'ju prezantojnë, për secilën fushë, një rast studimi.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Profesionet e trashëgimisë kulturore