ماسک اجباری و تشویق به دورکاری برای کارمندانی که می توانند: آنچه را که باید از نسخه جدید پروتکل ملی سلامت و ایمنی کارکنان در شرکت در مواجهه با اپیدمی کووید-19 به خاطر بسپارید که انتشار آن برنامه ریزی شده است برای دوشنبه 31 آگوست در پایان روز.

ماسک اجباری است ، مگر اینکه ...

از نظر تئوری ، ماسک از اول سپتامبر در فضاهای حرفه ای بسته و مشترک اجباری است. اما در عمل ، سازگاری بسته به گردش ویروس در بخشها امکان پذیر خواهد بود.

در بخشهای منطقه سبزبا گردش کم ویروس، در صورت وجود تهویه کافی، نصب صفحات محافظ بین ایستگاه‌های کاری، تهیه گیره‌ها و در صورتی که شرکت سیاست پیشگیری را به‌ویژه با تعیین مرجع کووید و روشی برای مدیریت سریع موارد افراد علامت دار.

در منطقه نارنجی، با گردش متوسط ​​ویروس، دو شرط اضافی برای حذف اضافه می شود

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  از روزنامه نگار به مدیر محتوا: انتقال حرفه ای ژان باتیست.