چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

اضافه کار: اصل

اضافه کار ساعاتی است که بیش از زمان قانونی کار 35 ساعت (یا زمانی معادل در نظر گرفته شده) برای یک کارمند تمام وقت کار می کند.

اضافه کاری باعث افزایش حقوق می شود. این افزایش توسط قرارداد شرکت یا در صورت عدم موفقیت توسط قرارداد شعبه تأمین می شود. قرارداد شرکت بر قرارداد شعبه اولویت دارد. نرخ مارک گذاری نمی تواند کمتر از 10٪ باشد.

در صورت عدم ارائه قرارداد ، اضافه کار باعث افزایش حقوق می شود:

25٪ برای 8 ساعت اول اضافه کاری ؛ 50٪ برای ساعات بعدی. اضافه کاری: آنها فقط منجر به پرداخت حق بیمه نمی شوند

اضافه کار باعث افزایش حق افزایش حقوق یا در صورت لزوم استراحت معادل جبرانی می شود (قانون کار ، ماده L. 3121-28).

در فیش حقوقی تعداد ساعات کاری که حقوق مربوط می شود ذکر شده است. اگر کارمند اضافه کار می کند ، باید در فیش حقوقی او بین ساعاتی که با نرخ عادی پرداخت شده است و ساعاتی را که شامل افزایش برای اضافه کاری است ، تشخیص دهید (قانون کار ، ماده R. ​​3243-1).

حق بیمه پرداخت نمی کند

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  اصول Google Sheets