این می تواند توسط یک پزشک کار، یک پزشک معالج / تجویز کننده مرخصی استعلاجی، مشاور پزشکی بیمه سلامت یا توسط کارمند درخواست شود. با در نظر گرفتن این موضوع، کارفرما امکان درخواست این ویزیت پیش از بهبودی را خود به کارمند اطلاع می دهد. این اطلاعات به عنوان مثال در طول جلسه رابط تولید می شود.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  وب معنایی و وب داده ها