ਵੇਜ ਗਾਰਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਕਮਾਈ ਗਾਰਨਿਸ਼ਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਟੌਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ. ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ waysੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਾਰਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ

ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਾਰਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਲਿਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੋਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੇਲਿਫ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਰਿੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣਦਾਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਦਾਰ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਜਾਵਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਪੰਕਚਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਗਾਰਨੀਸ਼ਿਅਲ ਰਕਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਇਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਤਸਦੀਕ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ 12 ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਜਰਤ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ.

ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜ਼ਬਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.

ਤਨਖਾਹ ਗਾਰਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੇਨਿਯਮਗੀ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ: ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਮਿਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਆਦਿ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਤਨ ਗਾਰਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੇਲਿਫ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ.

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਸੀਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਾਰਨਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ.

ਉਦਾਹਰਣ 1: ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

 

ਜੂਲੀਅਨ ਡੁਪਾਂਟ
75 ਬਿਸ ਰੁੂ ਡੀ ਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੋਰਟੇ
75020 ਪਾਰਿਸ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 0666666666
julien.dupont@xxxx.com 

ਸਰ / ਮੈਡਮ,
ਫੰਕਸ਼ਨ
ਦਾ ਪਤਾ
ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ

[ਸ਼ਹਿਰ] ਵਿਚ, [ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ]

 

ਵਿਸ਼ਾ: ਐਲਆਰਏਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਪਿਆਰੇ

(ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ) ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ). ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਵਿਧੀਗਤ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਵੇਖੀ ਗਈ), ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕ withdrawਵਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ.

ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਡਮ, ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ.

 

                                                                                                         ਦਸਤਖਤ

 

ਉਦਾਹਰਣ 2: ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

 

ਜੂਲੀਅਨ ਡੁਪਾਂਟ
75 ਬਿਸ ਰੁੂ ਡੀ ਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੋਰਟੇ
75020 ਪਾਰਿਸ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 0666666666
julien.dupont@xxxx.com 

ਸਰ / ਮੈਡਮ,
ਫੰਕਸ਼ਨ
ਦਾ ਪਤਾ
ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ

[ਸ਼ਹਿਰ] ਵਿਚ, [ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ]

 

ਵਿਸ਼ਾ: ਤਨਖਾਹ-ਐਲਆਰਏਆਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਪਿਆਰੇ

(ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ (ਰਕਮ) ਦੀ ਰਕਮ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕ .ਵਾਉਣ (ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ (ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ).

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ.

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਡਮ, ਸਰ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ.

 

                                                                                                                     ਦਸਤਖਤ

 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਾਹਰ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

 

"ਉਦਾਹਰਨ -1-ਮੁਕਾਬਲਾ-ਦੂਨੇ-ਗਾਰਨਿਸ਼ਮੈਂਟ-ਸੁਰ-ਵੇਜ.ਡੌਕਸ" ਡਾ Downloadਨਲੋਡ ਕਰੋ.

ਉਦਾਹਰਨ -1-ਮੁਕਾਬਲਾ-ਦੂਣਾ-ਜ਼ਬਤ-ਸੁਰ-ਵੇਜ.ਡੋਕੈਕਸ - 8381 ਵਾਰ ਡਾedਨਲੋਡ ਕੀਤਾ - 15,21 ਕੇ.ਬੀ.  

"ਉਦਾਹਰਨ -2-ਮੁਕਾਬਲਾ-ਦੂਨੇ-ਗਾਰਨਿਸ਼ਮੈਂਟ-ਸੁਰ-ਵੇਜ.ਡੌਕਸ" ਡਾ Downloadਨਲੋਡ ਕਰੋ.

ਉਦਾਹਰਨ -2-ਮੁਕਾਬਲਾ-ਦੂਣਾ-ਜ਼ਬਤ-ਸੁਰ-ਵੇਜ.ਡੋਕੈਕਸ - 8282 ਵਾਰ ਡਾedਨਲੋਡ ਕੀਤਾ - 15,36 ਕੇ.ਬੀ.