ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੰਮੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ: ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਦ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ (ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਕਲਾ. ਐਲ. 1132-1).

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ:

ਇਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ); ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ: ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀਡੀਆਈ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਭਰਤੀ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ...

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ