ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਐਸਈ) ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ।
CSE ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਰਖਾਸਤਗੀ (50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ CSE ਸਮੇਤ), ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤਰਲੀਕਰਨ। .
CSE ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ pdf CSE 11-49 ਕਰਮਚਾਰੀ | ਇਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ (...) ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (578 KB) 50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ pdf CSE | ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂ? ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (904.8 KB) CSE ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ?

ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ CSE ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ