Si ta bëjmë të padukshmen të dukshme? Gjithçka që bie nën mësimin formal është zakonisht e dukshme në sistemet tona (kualifikimet, diplomat), por ajo që fitohet në kontekste joformale dhe joformale është shpesh e padëgjueshme ose e padukshme.

Objektivi i distinktivit të hapur është të ofrojë një mjet për njohjen e personit i cili bën të mundur të bëjë të dukshëm të mësuarit e tyre joformal, por edhe aftësitë, arritjet, angazhimet, vlerat dhe aspiratat e tyre.

Sfida e saj: të merret parasysh njohja joformale brenda komuniteteve të praktikës ose territorit dhe në këtë mënyrë të krijohet një ekosistem i hapur njohjeje.

Ky kurs eksploron idenë e "njohjes së hapur": si të hapet qasja në njohje për të gjithë. Ai u drejtohet jo vetëm të gjithë atyre që, qoftë edhe të pa iniciuar, dëshirojnë të zbatojnë një projekt njohjeje me distinktivë të hapur, por edhe atyre që dëshirojnë të mësojnë më shumë për këtë temë.

Në këtë Mooc, duke alternuar kontributet teorike, aktivitetet praktike, dëshmitë e projekteve në territor dhe diskutimet në forum, do të mund të ndërtoni gjithashtu një projekt njohjeje që është për zemrën tuaj.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Menaxhimi dhe dematerializimi i të dhënave