Moszbatimi i BDES: rreziqe për kompaninë

Fakti që një kompani nuk krijon BDES e ekspozon atë ndaj veprimeve penale për veprën e pengimit (deri në një gjobë prej 7500 euro).

Ky veprim mund të iniciohet nga përfaqësuesit e personelit të ndërmarrjes (ata aplikojnë drejtpërdrejt në gjykatën penale për të njohur pengesën në funksionimin e tyre të duhur) ose pas transmetimit të një raporti nga inspektorati i punës.
Përfaqësuesit e stafit gjithashtu mund të aplikojnë tek gjykatësi përmbledhës urgjent për të urdhëruar pajtueshmërinë.

Por kjo nuk është e gjitha! Gjykata e Kasacionit tashmë ka theksuar pasoja të tjera të rëndësishme:

Mungesa e një BDES gjithashtu mund t'ju vë në kundërshtim me detyrimet tuaja në lidhje me indeksin e barazisë profesionale pasi rezultatet dhe mënyra e llogaritjes duhet t'u komunikohet zyrtarëve të zgjedhur përmes BDES.

Dhe mos mendoni se jeni të sigurt nëse keni vendosur një BDES: për t'i shpëtuar sanksioneve ju nevojitet një BDES i plotë dhe i azhurnuar ...

Mosvendosja e BDES: shkak i shkarkimit të menaxherit të BNj

Në rastin në fjalë një punonjës përgjegjës për burimet njerëzore

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Menaxhoni projektet me Microsoft 365