بله، گزارشی توسط مربی همراه با ذینفع تهیه می شود.
این تعادل باید اجازه دهد تعیین اینکه آیا نیاز به ارائه امکانات جدید یا بسیج یک دستگاه PDP دیگر است به عنوان مثال.

یادآوری/مشخص می کند روش های عملی کارآزمایی تحت نظارت (اهداف، تاریخ شروع و تاریخ پایان، سازماندهی زمان کار، اینکه آیا آزمایش تحت نظارت در موقعیت اولیه یا در موقعیت دیگری انجام شده است، بخش فعالیت مربوطه، نام مربی در شرکت و موقعیت او، وظایف انجام شده در طول دوره و مشاهدات، عوامل تسهیل کننده بازگشت به کار و عوامل محدود کننده آن، نیاز به تعدیل: فنی، سازمانی، انسانی، آموزشی و یا غیره).

گزارش به پزشک کار کارفرما، خدمات اجتماعی بیمه سلامت و سازمان جابجایی تخصصی متولی حمایت و نگهداری از معلولان شاغل مانند Cap emploi در صورت وجود ارسال می‌شود.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مبانی دعاوی اداری