Бүрэн үнэгүй OpenClassrooms дээд зэргийн сургалт

Эдгээр сэдвүүд нь шилдэг туршлагыг хэрэгжүүлэх үндэс суурь болдог. Сургалт нь аюулгүй байдлын үндсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд чиглэгддэг. IoT аюулгүй байдлын асуудлыг шийдвэрлэх XNUMX шилдэг туршлагыг боловсруулсан.

Хичээлийн зорилго.

– Холбогдсон объектуудыг ашиглахтай холбоотой үйл ажиллагаа, эрсдэл, аюулгүй байдлын асуудлаар мэдээлэл өгөх.

– “Шилдэг туршлага” гэж нэрлэгддэг үндсэн удирдамжийг өгөх.

– Оролцогчид баталгаажуулалт гэх мэт аюулгүй байдлын шилдэг туршлагын илүү төвөгтэй механизмуудыг ойлгох боломжийг олгоно.

Эцэст нь, дадлага бүрийн хувьд үүнийг холбогдсон объектуудад хэрхэн ашиглахыг тайлбарла.

Өгүүллийг эх сайтаас үргэлжлүүлэн уншина уу→

READ  Зоригтой байх