ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਡਾਕਟਰੀ ਫਾਈਲ: ਡਾਕਟਰੀ ਗੁਪਤਤਾ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਈਲ (ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਆਰਟ. ਆਰ. 4624-12) ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਿਕਿਤਸਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਦਵਾਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਰਸ (ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਕਲਾ. ਐਲ. 4624-1) ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇਹ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਡਾਕਟਰੀ ਫਾਈਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ.

ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਕਲਾ. ਐਲ. 4624-8).

ਇਹ ਫਾਈਲ ਡਾਕਟਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਗੈਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ...

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਉਮੀਦ