Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

En France, la santé publique est grandement privilégiée. Bon nombre d’établissements de santé sont publics, et les prises en charge sont très performantes. L’Organisation mondiale de la santé reconnaît le système de santé français comme le plus performant en termes d’organisation des soins de santé et de leur dispensation.

ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ

ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਹੋਰ ਖਾਸ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਸਕੀਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਏਜੰਟ). ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ 75% ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੀਐਨਏਐਮਟੀਐਸ (ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਫੰਡ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਐਮਐਸਏ (ਮਿਉਚੂਏਟਏ ਸੋਸ਼ਾਲੀਐਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਏ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਫ, ਈਡੀਐਫ-ਜੀਡੀਐਫ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਡੀ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਪੂਰਕ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਿਸਹਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਵਲ ਿਦੱਤੇਜਾਂਦੇਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਲਾਭ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ, ਪੂਰਕ ਸਿਹਤ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ.

ਪੂਰਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੰਗਠਨ ਅਕਸਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਆਪਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕੋ ਹੈ: ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ. ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ.

READ  ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ

ਓਵਰਕੁੰਪਮੈਂਟਰੀਜ਼

ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੱਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਖਾਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਮ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਢੇਰ.

ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰਕ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਮਿਊਚਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਭ ਫਿਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਪਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਨ ਸਿਹਤ

ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ.

ਡਾਕਟਰ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ. ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ' ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ.

ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ: ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਡ

ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਧੂਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਕ (ਜਾਂ ਆਪਸੀ)

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਡ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.

READ  ਮੁੜ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਵਰਕ-ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੋ-ਏ) 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ.

CMU ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰ

ਸੀ ਐਮ ਯੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਕੁਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਪੂਰਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੂਰਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ.

ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਾਭ, ਏਕਤਾ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਵਾਰ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਈ ਈ ਏ (ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.

ਦੂਜਾ, ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੂਲ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਿਵਲ ਸਰਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ.

READ  ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਦੂਜੀਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

28 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਰਿਟਾਇਰਡ

ਯੂਰੋਪੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ.

ਸਿੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤੱਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਦੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਵਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ