ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਲਈ ਨਰਮ ਫਾਰਮੂਲੇ

ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

 ਕਿਸੇ ਉੱਤਮ ਨੂੰ "ਹੈਲੋ": ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ?

ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਈਮੇਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀਬੱਧ ਉੱਤਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ, "ਹੈਲੋ" ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ "ਹੈਲੋ" ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ.

ਈਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?

"ਹੈਲੋ" ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ "ਮੈਂਸੀਅਰ" ਜਾਂ "ਮੈਡਮ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

READ  ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਲ

ਦਰਅਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਰੂਪ ਮਿਆਰੀ "ਮੈਡਮ, ਸਰ" ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ "ਪਿਆਰੇ ਸਰ" ਜਾਂ "ਪਿਆਰੇ ਮੈਡਮ" ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਲਈ ਕਾਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਸਟਮ ਕਾਲ ਫਾਰਮ ਵਜੋਂ "ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ" ਜਾਂ "ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰਮ ਵਾਕੰਸ਼ "ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ", "ਮੈਡਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ" ਜਾਂ "ਮਿਸਟਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ" ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।