• عادی جدید را درک کنید، برای تبدیل شدن به یک مدیر ترکیبی، پاسخگو و به سمت موقعیت رهبری تکامل یابد
  • کشف ابزارهایی برای همکاری، خلاقیت، ارزیابی و خودکنترلی برای کار در حالت ترکیبی
  • برای آشنایی با شیوه های شرکت های بین المللی که با کارمندان خود در این نرمال جدید در حالت هیبریدی نوآوری کرده اند

توضیحات:

این دوره جدید تصمیم گیری، مدیریت یک تیم ترکیبی و حفظ تعادل در دنیای جدید کار را به شما آموزش می دهد. این یک نسخه مدرن از MOOC "از مدیر به رهبر: تبدیل شدن به چابکی و مشارکت" است. این مکمل "مدیریت پس از کووید" MOOC است.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  تحمل ریسک سهامداران را ارزیابی کنید