Боледување: известете го работодавецот што е можно побрзо

Вработениот на боледување мора, пред сè, и што е можно поскоро, да го извести работодавачот. Без оглед на користените средства (телефон, е-пошта, факс), тие имаат корист, освен во случај на поповолни договорни или договорни одредби, од максимален период од 48 часа за постапување. Покрај тоа, од него се бара да го оправда своето отсуство со испраќање на А. лекарско уверение за боледување. Овој сертификат (образец) Cerfa n ° 10170 * 04) е документ составен од Социјалното осигурување и комплетиран од страна на доктор битие консултации. Се состои од три компоненти: две се наменети за фондот за примарно здравствено осигурување (ЦПАМ), една за работодавачот.

Потврдата мора да биде испратена до работодавачот (дел 3 од формуларот) во роковите предвидени во колективниот договор или, доколку тоа не е, во „разумен рок“. За да се избегне каков било спор, затоа секогаш е подобро да сеиспратете го своето боледување во рок од 48 часа.

Исто така, имате само 48 часа да испратите делови 1 и 2 од вашето боледување до медицинската служба на вашиот фонд за здравствено осигурување.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Основи на управување со проекти: промена