Прогресивно пензионирање: лице кое обезбедува скратено работно време

Прогресивната шема за пензионирање е отворена за вработените кои ги исполнуваат следниве услови:

работи со скратено работно време во смисла на член L. 3123-1 од ЗРО; ја достигнале законската минимална возраст за пензионирање (62 години за осигуреници родени на или по 1 јануари 1955 година) намалена за 2 години, без да може да биде помала од 60 години; оправда времетраење од 150 четвртини на старосно осигурување и периоди признати како еквивалентни (Кодекс за социјално осигурување, чл. L. 351-15).

Овој систем им овозможува на работниците да вршат намалена активност додека имаат корист од дел од пензиската пензија. Овој дел од пензијата варира во зависност од времетраењето на работата со скратено работно време.

Загриженоста е дека во рамките на значењето на Законот за работни односи, се сметаат за скратено работно време, вработените кои имаат пократко работно време:

на законско времетраење од 35 часа неделно или на времетраење утврдено со колективен договор (филијала или договор за компанија) или на работно времетраење што се применува во вашата компанија ако времетраењето е помало од 35 часа; како резултат на месечно траење,

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Совршен екосистем за лесна продажба на Фејсбук