Колективни договори: годишен бонус предмет на присуство на персонал

Еден вработен ги заплени судиите на индустрискиот трибунал по неговото отпуштање поради сериозно недолично однесување на 11 декември 2012 година.

Во првата точка, тој делумно го доби својот случај. Навистина, првите судии сметаа дека фактите наведени против вработениот не претставуваат сериозно недолично однесување, туку вистинска и сериозна причина за отказ. Затоа, тие го осудија работодавачот да му ги исплати сумите од кои работникот бил лишен поради квалификација за сериозно недолично однесување: заостаната плата за периодот на отпуштање, како и суми во однос на надоместокот за отказ и отпремнина.

По втората точка, судиите го одбиле барањето на вработената, сметајќи дека таа не ги исполнувала условите за добивање бонус. Ова беше предвидено со колективниот договор за трговија на мало и големо претежно со храна (чл. 3.6)…

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Уметноста на Фејсбук и рекламите