Колективни договори: каква награда за вработените на породилно отсуство?

Породилното отсуство има влијание врз наградувањето на работникот. Во овој поглед, важечкиот колективен договор може да бара од работодавачот да ја задржи својата плата.

Потоа се поставува прашањето кои елементи на платата треба да се одржуваат во текот на овој период, а особено бонусите и другите гратиси.

Овде, сè зависи од природата на премијата. Доколку се работи за бонус чија исплата е поврзана со услов за присуство, отсуството на работничката на породилно отсуство го овластува работодавачот да не и го исплати. Меѓутоа, еден услов: сите отсуства, без оглед на нивното потекло, мора да резултираат со неплаќање на овој бонус. Во спротивно, вработената може да се повика на дискриминација поради нејзината бременост или мајчинство.

Доколку исплатата на бонусот е предмет на извршување на одредена работа, пак, работодавачот може да не го исплати на работникот на породилно отсуство. Сепак, бидете внимателни, бидејќи судиите се строги по ова прашање.

Така, премијата мора:

да бидат предмет на активно и ефективно учество на вработените во одредени активности; да одговори на

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Користете алатки за веб-маркетинг за да го зајакнете вашиот бизнис