Надгледуваното судење е наменето за вработените, вклучително и инвалидските пензионери надвор од работа, вклучувајќи чираци, привремени работници и специјализанти за стручна обука.
Треба да се напомене дека надгледуваното испитување е отворено и за вработени кои се вратиле на работа со скратено работно време од терапевтски причини или на адаптирана или работа со скратено работно време.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Основите на територијалната јавна комуникација