Обуката на работното место денес го формализира стекнувањето знаење, како техничко, така и однесување, што досега се спроведуваше неформално.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Започнување со изнајмување на Airbnb